poze etapa finala literatura in dimensiunea virtuala pitesti

Etapa finala - Literatura în dimensiunea virtuală, Pitesti

Arges , Pitesti. Duminică 4 Aprilie 2010

Categorii: Conferinte si Seminarii , Jocuri si Concursuri , Alte Evenimente

Concurs de programare şi de creaţie pe teme din domeniul literaturii

Concurs interdisciplinar Literatura în dimensiunea virtuală Identitatea României U.E. Organizator: Colegiul Naţional Liceal "Zinca Golescu" - Piteşti Adresă: Str. Egalităţii, nr. 34, Piteşti, Argeş Tel./Fax: 0248218361 Concursul interdisciplinar Literatura în dimensiunea virtuală urmăreşte să răspundă cerinţelor învăţământului modern, formativ, având scopul de a dezvolta creativitatea şi de a cultiva interesul elevilor pentru abordarea unor teme literare. Competiţia este adresată elevilor din învăţământul preuniversitar interesaţi de literatură, dar şi de posibilităţile diverse de folosire a calculatorului. De asemenea, va reflecta interesul instituţiilor educative / non-educative pentru informare şi comunicare, la nivel judeţean. Proiectul presupune implicarea elevilor în propria formare, stimulând această acţiune prin ideea de competiţie, prin selectarea celor mai bune programe educative informatizate / documentare literare create de elevi. Acţiunea se desfăşoară în două etape - locală şi judeţeană şi va avea mai multe secţiuni: prezentare siteuri, programe, documentar, literatură şi alte arte (film), prezentare de revistă (listată şi pe suport magnetic), artă fotografică. Fiecare secţiune a concursului va stabili câştigătorii în funcţie de criterii obiective care vizează atât conţinutul, cât şi forma prezentării. Proiectul va fi derulat în cadrul Colegiului Naţional Liceal "Zinca Golescu" - Piteşti. În dezvoltarea ulterioară a proiectului se urmăreşte implicarea altor parteneri în activitatea instructiv-educativă, schimbul de experienţă cu alte judeţe, finanţare, discuţii/reuniuni la nivel interjudeţean, care să finalizeze optim proiectul. Desfăşurarea activităţilor: 1. trimiterea invitaţiilor şi a regulamentului concursului până la data de 15 ianuarie 2010 2. confirmarea participării proiectelor la concurs (vor fi trimise următoarele date: titlul, realizatori, secţiunea, prof. coordonatori), data limită - 15 februarie 2010 3. trimiterea proiectelor conform regulamentului, data limită - 1 martie 2010 4. stabilirea finaliştilor, data - 15 martie 2010 5. desfăşurarea concursului (etapa finală), data - 4-5 aprilie 2010

Desfăşurarea activităţilor:
1. trimiterea invitaţiilor şi a regulamentului concursului până la data de 15 ianuarie 2010
2. confirmarea participării proiectelor la concurs (vor fi trimise următoarele date: titlul, realizatori, secţiunea, prof. coordonatori), data limită - 15 februarie 2010
3. trimiterea proiectelor conform regulamentului, data limită - 1 martie 2010
4. stabilirea finaliştilor, data - 15 martie 2010
5. desfăşurarea concursului (etapa finală), data - 4-5 aprilie 2010

OBIECTIVELE CONCURSULUI:
1. organizarea unei competiţii locale de programe informatizate pe teme literare - realizarea interdisciplinarităţii;
2. cunoaşterea şi dezvoltarea potenţialului creativ al elevilor;
3. valorificarea activităţii cenaclurilor literare şi a cercurilor de informatică;
4. creşterea spiritului de competiţie între tineri;
5. utilizarea de softuri în managementul informatizat al proiectelor;
6. implicarea elevilor din cadrul colegiilor şi liceelor din judeţul Argeş şi din alte judeţe în realizarea unor proiecte interdisciplinare;
7. promovarea valorilor naţionale în context european.
Grup ţintă: Ne propunem ca proiectul să se adreseze unui număr cât mai mare de elevi din clasele a V-a - a XII-a din colegiul nostru şi din alte licee. Având în vedere felul în care este gândit concursul, chiar dacă clasele sunt neomogene din punctul de vedere al pregătirii şcolare, considerăm că mai mulţi elevi pot fi implicaţi într-un anumit fel în acţiunile ce vor fi organizate.

REGULAMENT PRIVIND DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
LITERATURA ÎN DIMENSIUNEA VIRTUALĂ
Articolul 1: Concursul se desfăşoară în cadrul Colegiului Naţional Liceal "Zinca Golescu" - Piteşti
Articolul 2: Concursul are un caracter anual.
Articolul 3: Concursul poate avea un caracter judeţean.
Articolul 4: Manifestarea este de natură ştiinţifică.
Articolul 5: Concursul are trei secţiuni:
a) realizarea de site-uri/programe/filme cu teme literare pentru elevi din clasele de liceu;
b) realizarea de reviste şcolare
c) fotografie artistică originală - tema: natura
Articolul 6: Pentru fiecare dintre cele trei secţiuni se acordă premii după cum urmează:
MARELE PREMIU
PREMIUL I - câte unul pentru fiecare din cele trei secţiuni
PREMIUL II - câte unul pentru fiecare din cele trei secţiuni
PREMIUL III - câte unul pentru fiecare din cele trei secţiuni
MENŢIUNI - câte trei pentru fiecare din cele trei secţiuni
PREMII SPECIALE - pentru fiecare din cele trei secţiuni
Articolul 7: Comisiile pe secţiuni vor avea un preşedinte, un vicepreşedinte şi trei membri. Obs.: În vederea susţinerii ulterioare a proiectului (mediatizare, implicarea altor participanţi), din juriu vor face parte profesori invitaţi din alte licee din judeţ. Evaluarea lucrărilor se va face de către o comisie formată din cinci membri (profesori de limba română şi de informatică), un preşedinte şi un vicepreşedinte, care vor urmări rigoarea ştiinţifică, calitatea grafică a proiectelor, originalitatea prezentării şi complexitatea informatică.
Articolul 8: Componenţa comisiilor va fi hotărâtă de organizatorii concursului.
Articolul 9: Departajarea proiectelor cu aceeaşi notă se va face de către preşedintele comisiei, care acordă note pentru fiecare dintre lucrările aflate la egalitate.
Articolul 10: Nota finală o reprezintă media aritmetică a notelor acordate de către fiecare membru al juriului.
Articolul 11: Participanţii vor comunica date referitoare la secţiunea aleasă, clasa, tema proiectului ce urmează a fi prezentat, resursele calculatorului necesare unei bune prezentări a proiectelor şi o adresă de e-mail la care pot fi contactaţi.
Articolul 12: Materialele participante la concurs trebuie trimise la Colegiul Naţional Liceal "Zinca Golescu", până la 1 martie 2010, pentru a fi supuse jurizării.
Articolul 13: Instrucţiunile de participare, invitaţiile, regulamentul concursului şi criteriile de evaluare vor fi trimise fiecărei instituţii de învăţământ participante până la 1 februarie 2010.
Articolul 14: Exemplarele proiectelor participante la concurs vor rămâne în arhiva Colegiului Naţional Liceal "Zinca Golescu".
Articolul 15: Proiectele participante vor fi realizate doar sub îndrumarea profesorilor de limba şi literatura română şi informatică.
Responsabili proiect: prof. Corina Oprescu, prof. Ligia Sgârdea, prof. Lavinia Rizoiu, prof. Florentina Comănescu, prof. Narcisa Şuţan, prof. Adriana Oprea.

Criterii de participare şi de evaluare a proiectelor la concursului
Literatura în dimensiunea virtuală

Elevii vor trimite CD-urile cu lucrările înainte cu trei săptămâni de data concursului astfel încât comisia de jurizare să stabilească lucrările care vor fi prezentate în concurs. Fiecare lucrare va fi însoţită, de asemenea, şi de o mapă de prezentare.
Odată cu trimiterea lucrărilor, fiecare candidat va specifica şi softurile, sistemele de operare necesare rulării aplicaţiilor, astfel încât concursul să poată fi desfăşurat în condiţii tehnice de calitate.
Pentru evaluarea lucrărilor se va ţine cont de următoarele criterii:
Pentru soft-uri educaţionale:
- utilitatea softului, măsura în care este prezentat conţinutul literar, existenţa unui help pentru utilizatori, limbajele de programare folosite, originalitatea
Pentru Site-uri:
- existenţa unor legături utile, claritatea vizualizării şi a adaptării pe orice fel de browser, posibilitatea de a utiliza site-ul, documentarea site-ului, sursele de informaţie folosite, originalitatea
Pentru prezentări video şi film:
- claritatea imaginii şi a sunetului, măsura în care se reflectă realitatea sau nu, modul de interpretare şi de prezentare a celor implicaţi, atingerea scopului propus, softurile utilizate în prezentare, originalitatea prezentării, portabilitatea filmului şi a prezentărilor
Pentru prezentarea de reviste:
- aşezarea în pagină, stilul de redactare, claritatea imaginilor utilizate în revistă, legătura dintre conţinutul literar şi prezentarea imagistică utilizând programe mai mult sau mai puţin specializate pentru redactarea de reviste, modul de prezentare a revistei, originalitatea.
Pentru fotografie:
- Concurenţii pot trimite pentru concurs maximum 5 (cinci) fotografii de persoană pentru fiecare categorie. Fotografiile pot fi alb-negru, sepia sau color, în format digital (jpg. cu dimensiunea de minimum 2000 de pixeli latura mare) şi pe hârtie format A4.
- Fotografiile trebuie să fie originale, realizate de concurenţi, Concurenţii trebuie să poată face dovada, dacă li se cere, că fotografiile înscrise în concurs le aparţin. Orice fotografie sau imagine însuşită într-un mod ilegal va fi respinsă din concurs. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru astfel de fotografii.
- Se acceptă fotografii retuşate (corecţii de culoare, luminozitate, contrast), dar nu vor fi admise fotomontajele.
- Nu vor fi acceptate în concurs fotografii care nu respectă tema concursului sau fotografii care conţin caractere sau elemente pornografice, elemente defăimătoare, antisociale, rasiste sau care trimit la discriminări de orice fel.

CRITERII DE EVALUARE
Soft, site, film

1. CALITATEA PREZENTĂRII (30 p.):
a. mapă de prezentare - 10p.
b. prezentarea exterioară a CD-ului (copertă) - 10p.
c. textul de prezentare - 10p.
2. CONŢINUT (70p.):
a. documentare (surse) - 10p.
b. bogăţia şi varietatea materialului - 10p.
c. noutatea materialului - 10p.
d. coerenţa imagine - text - 10p.
e. relaţia cuvânt - celelalte arte - 10p.
f. calitatea expresiei - 10p.
g. corectitudinea enunţurilor - 10p.
3. CALITATEA PROGRAMULUI (SOFT) - (60p.):
a. utilizarea de imagini, fonturi, palete de culori care să pună în evidenţă conţinutul temei-10p.
b. realizarea unei animaţii pentru a marca trecerea de la o secţiune la alta - 10p.
c. utilizarea unor elemente de programare şi nu doar design - 10p.
d. realizarea unei interfeţe originale în concordanţă cu tema prezentată - 10p.
e. utilizarea cât mai facilă a programului - 10p.
f. existenţa unui capitol rezumativ al conţinutului - 10p.
4. ARMONIE ŞI CONCORDANŢĂ CROMATICĂ - 10p.
5. PRESTAŢIA PREZENTATORULUI (30p.):
a. elemente nonverbale şi paraverbale (ţinuta vestimentară, calitatea şi claritatea vocii, atitudinea în faţa auditorului) - 10p.
b. impactul asupra auditorului - 10p.
c. coerenţa prezentării (coordonarea text - imagine) - 10p.
NOTĂ: Ultimul criteriu este valabil doar pentru proiectele finaliste. Total 200 p.

Criteriile de evaluare fotografie:

• încadrarea în tema concursului;
• claritatea transpunerii mesajului, atât vizual, cât şi în titlul fotografiilor trimise;
• creativitatea şi originalitatea;
• calitatea tehnică de fotografiere.

Notă: Persoane de contact:
Prof. Corina Oprescu, profesor de limba şi literatura română: corina.oprescu@yahoo.com
Tel. 0744146187
Prof. Ligia Sgârdea, profesor de limba şi literatura română: ligiasgardea@yahoo.com
Tel. 0723653999
Prof. Narcisa Şuţan, profesor de limba şi literatura română: narcisasutan@yahoo.com
Tel. 0746316475
Prof. Lavinia Rizoiu, profesor de limba şi literatura română: ml_rizoiu@yahoo.com
Tel. 0729810454
Prof. Florentina Comănescu, profesor de limba şi literatura română: florenmaria@gmail.com
Tel. 0749100773

Mai multe detalii: http://www.didactic.ro/

Comenteaza pe Facebook
Icon_eye Nr.vizualizari: 1605
cris

Adaugat in urma cu 3867 zile, 28 Feb. 2010

Adaugat de _Cris_

Star_bg_grey Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey
Evenimente Create: 2544

Alte Evenimente din Pitesti
seara vanatoreasca

SEARA VÂNĂTOREASCĂ

Arges, Pitesti. 2 Oct 2020 - 2 Oct 2020
  • Ai ceva de zis?

    .