poze curs modificari osgg nr 200 2016

Curs Modificari OSGG nr. 200/2016

Brasov , Brasov. Vineri 28 Octombrie 2016 10:00 - Duminică 30 Octombrie 2016

Categorii: Alte Evenimente

Cursul se adreseaza atat personalului cu functii de conducere, cat si celui de executie din cadrul entitatilor publice, avand drept scop furnizarea competentelor necesare proiectarii, implementarii si mentinerii unui sistem de control intern/managerial modern si ,,inteligent”, adaptat specificului entitatii publice Cursul isi propune ca, pornind de la delimitarea principalelor concepte teoretice, a cadrului general si a standardelor de control intern/managerial, prin intermediul exemplelor, studiilor de caz si a principalelor elemente practice specifice implementarii (documente, microstructuri functionale etc.), sa furnizeze participantilor instrumentele necesare implementarii unui sistem de control intern/managerial suplu si debirocratizat, care permite conducerii entitatii publice sa ,,controleze” mai putin, insa sa ,,detina controlul” functionarii acesteia.

Tematica abordata:

Prezentarea generala a modificarilor aduse Codului controlului intern managerial prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 200/2016 (OSGG 200/2016) pentru modificarea si completarea Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 (OSGG 400/2015) si implicatiile acestora asupra documentelor intocmite in domeniul controlui intern managerial.
Organizarea si functionarea comisiei de monitorizare in domeniul controlului intern managerial:
Schimbarile aduse de OSGG 200/2016 asupra modului de organizare a comisiei de monitorizare;
Modul de lucru al comisiei de monitorizare conform OSGG 200/2016;
Responsabilitati obligatorii ale comisiei de monitorizare in conformitate cu cerintele OSGG 200/2016;
Documente minimale privind organizarea si functionarea comisiei de monitorizare in conditiile OSGG 200/2016;
Solutii posibile, in conditiile cerintelor OSGG 200/2016, pentru asigurarea functionarii reale a comisiei de monitorizare si evitarea preluarii tuturor sarcinilor de catre secretarul acesteia;
Erori posibile privind organizarea si functionarea comisiei si modalitati de evitare/corectare.
Elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial:
Cerintele OSGG 200/2016 privind elaborarea Programului de dezvoltare;
Ce este Programul de dezvoltare si de ce nu trebuie confundat cu un plan de control?
De ce este nevoie de un program/plan, actualizat anual in domeniul controlului intern managerial?
Planificarea activitatilor pentru perfectionarea sistemului de control intern managerial in entitate – Programul de dezvoltare ca ”orar” al activitatilor planificate in domeniul controlului intern managerial de catre entitate;
Model de program pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial. Exemple de obiective, activitati, actiuni si responsabilitati privind dezvoltarea controlului intern managerial;
Periodicitatea elaborarii/actualizarii programului de dezvoltare;
Erori posibile privind elaborarea programului pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial si modalitati de evitare/corectare.
Organizarea si functionarea Echipei de gestionare a riscurilor, precum si a responsabililor cu riscurile:
Schimbarile aduse de OSGG 200/2016 asupra organizarii managementului riscurilor;
Modul de lucru al Echipei de gestionare a riscurilor conform OSGG 200/2016;
Stabilirea responsabililor cu riscurile in cadrul compartimentelor;
Responsabilitati obligatorii ale Echipei de gestionare a riscurilor in conformitate cu cerintele OSGG 200/2016;
Documente minimale privind organizarea si functionarea Echipei de gestionare a riscurilor in conditiile OSGG 200/2016;
Erori posibile privind organizarea si functionarea Echipei de gestionare a riscurilor, precum si a responsabililor cu riscurile si modalitati de evitare/corectare.
Matricea de corespondenta a noilor 16 standarde de control intern managerial cu cele 25 de standarde vechi.
Ce modificari aduce OSGG 200/2016 standardelor de control intern managerial?
Responsabilitatile conducatorilor entitatilor publice in domeniul controlului intern managerial prevazute in Codul controlului intern managerial.
Motive pentru care controlul intern managerial trebuie sa reprezinte o preocupare a managementului. Cum poate ajuta sistemul de control intern managerii din entitatile publice la cadrului legal si reducerea riscului de erori ale angajatilor.
Cum se realizeaza autoevaluarea sistemului de control intern managerial conform OSGG 200/2016. Model completat de chestionar de autoevaluare conform OSGG 200/2016. Discutarea fiecarui standard cu privire la probe privind implementarea.
Completarea situatiilor centralizatoare semestriale si anuale. Exemple.
Elaborarea raportului anual privind controlul intern managerial.
Implementarea standardului 1 – Etica si integritatea. Activitati pe care trebuie sa le efectueze conducerea entitatii publice pentru a asigura un climat etic in cadrul organizatiilor. Elaborarea procedurilor privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea si raportarea fraudelor, actelor de coruptie si semnalarea neregularitatilor.
Implementarea standardului 2 – Atributii, functii, sarcini. Intocmirea si actualizarea documentului privind misiunea entitatii. Cum trebuie elaborat corect un regulament de organizare si functionare. Care este legatura intre obiectivele entitatii, obiectivele specifice ale microstructurilor organizatorice si fisele postului?
Functii sensibile:
Necesitatea identificarii functiilor sensibile si a functiilor considerate ca fiind expuse, in mod special, la coruptie;
De ce trebuie sa fie interesati managerii in identificarea functiilor sensibile?
De ce angajatii nu trebuie sa se teama daca sunt declarati ”functii sensibile”?
Modalitate de identificare si analiza a functiilor sensibile. Criterii de identificare a functiilor sensibile;
Documente privind functiile sensibile: inventarul functiilor sensibile si lista salariatilor care ocupa functii sensibile;
Exemple de functii sensibile si analiza acestora;
Cum se elaboreaza un plan de rotatie. Ce solutii pot fi aplicate daca personalul care ocupa functii sensibile nu se poate roti.
Implementarea standardului 3 – Competenta, performanta. Evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor pe baza obiectivelor anuale individuale. Elaborarea planului de pregatire profesionala. De ce nu trebuie sa se elaboreze planul de pregatire profesionala doar pe baza unor ”propuneri de cursuri” de la angajati;
Implementarea standardului 4 – Structura organizatorica. Solutii posibile privind analiza periodica a gradului de adaptabilitate a structurii organizatorice. Realizarea delegarii in sens restrans si in sens larg. Ce se intampla daca managerul nu realizeaza delegarea in sens larg? Erori privind delegarea.
Implementarea standardului 5 – Obiective. Definirea obiectivelor generale si specifice. Tehnici de imbunatatire a obiectivelor pentru a deveni ”SMART”. Exemple de obiective in domeniul resurselor umane, salarizarii, contabilitatii, achizitii etc. Principalele deficiente si erori posibile in definirea obiectivelor.
Stabilirea ipotezelor de planificare. Exemple privind definirea ipotezelor si reevaluarea obiectivelor. Legatura intre ipoteze si obiective. Diferente intre ipoteze si riscuri. Cum si cand trebuie reevaluate ipotezele.
Implementarea standardului 6 – Planificarea. Modele de planuri. Exemplu de plan completat. Erori privind planificarea.
Modificarile aduse de OSGG 200/2016 standardului 7 – Monitorizarea performanțelor:
Stabilirea indicatorilor de performanta. Elaborarea unei liste a obiectivelor, activitatilor si indicatorilor de performanta;
Exemple de indicatori in domeniul resurselor umane, salarizarii, contabilitatii, achizitii etc.;
Evaluarea calitatii indicatorilor de monitorizare a performantelor;
Implementarea unui sistem coerent de monitorizare a performantelor in entitate;
Exemplu de procedura operationala privind monitorizarea performantelor;
Raportul anual de monitorizare a performantelor si Informarea privind monitorizarea performantelor la nivelul entitatii in vederea analizarii si aprobarii in Comisia de monitorizare;
Deficiente si erori posibile privind monitorizarea performantelor.
Modificarile aduse de OSGG 200/2016 standardului 8 – Managementul riscului:
Definirea strategiei privind riscurile a entitatii;
Documente privind implementarea mangementului riscului;
Cum reducem numarul de documente in managementul riscului, astfel incat accentul sa cada pe gestionarea riscurilor si nu pe completarea unor documente in mod formal. Cum sa realizam corespondenta formular de alerta la risc – registru de riscuri;
Este bine sa avem riscuri multe? Putem declara ca nu avem riscuri? De ce nu trebuie sa ne fie frica de risc? De ce trebuie sa lucram cu riscul?
Identificarea riscurilor semnificative ale entitatii. Catalog de riscuri pe domenii cu exemple de riscuri;
Cum se verifica daca un enunt reprezinta un risc. De ce este importanta stabilirea cauzelor care pot conduce la aparitia riscului. Formularea riscurilor in consens cu buna practica in domeniu.
Stabilirea limitei de toleranta la risc si aprobarea acesteia de catre conducerea entitatii.
Evaluarea si prioritizarea riscurilor. Tehnici de evaluare a riscurilor.
Cum trebuie aleasa scara de evaluare a riscurilor.
Gestionarea riscurilor. Model pentru elaborarea registrului de riscuri
Plan de implementare a masurilor de control si situatia de implementare a masurilor de control;
Elaborarea rapoartelor privind desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor de catre managerii de linie (conducatorii de compartimente);
Informarea privind desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul entitatii.
Implementarea standardului 9 – Proceduri:
Diferenta intre o procedura operationala si una de sistem;
Cum stabilim ce trebuie procedurat? Ce sa proceduram: procesele sau activitatile?
De ce trebuie sa evitam elaborarea de proceduri care nu sunt aplicate? De ce trebuie ”sa citim” procedurile si sa le cunoastem? De ce nu este de dorit solutia ”fara proceduri”?
Descrierea elementelor modelului de procedura prevazuta in anexa la OSGG 200/2016;
Cum procedam cand exista mai multe modele de proceduri, inclusiv pe controlul calitatii (ISO)?
Avantajele elaborarii si aplicarii procedurilor. Riscurile neaplicarii procedurilor operationale;
Cum se elaboreaza o procedura utila, completa, fara erori;
Schema de elaborare/actualizare a procedurilor;
Aplicarea de masuri de control compensatorii in absenta instrumentelor de control asteptate in cadrul procedurilor elaborate;
Ce inseamna abaterea de la procedura? Exista procedura de gestionarea abaterilor?
Exemplu practic privind dezvoltarea controlului intern managerial in activitatea de achizitii si cum este sprijinit managerul entitatii publice prin existenta controlului intern.
Implementarea standardului 10 – Supravegherea. Solutii privind realizarea de catre conducerea entitatii a unei bune supravegheri a activitatilor entitatii publice.
Implementarea standardului 11 – Continuitatea activitatii. Exemplu de plan de continuitate al activitatii.
Implementarea standardului 12 - Informarea si comunicarea. Cum se stabilesc tipurile de informatii pentru dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare pentru indeplinirea sarcinilor.
Aspecte privind implementarea standardului 13 - Gestionarea documentelor.
Aspecte privind implementarea standardului 14 - Raportarea contabila si financiara.
Implementarea standardului 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial. Modalitatea de realizare si etape necesare.
Implementarea standardului 16 - Auditul intern. Organizarea si functionarea unei functii de audit intern in consens cu cerintele legale.
Participantii la curs vor primi, in format electronic, urmatoarele modele de documente:

Exemplu de program pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial;
Sinoptic al activitatilor ce trebuie efectuate in domeniul controlului intern managerial (activitatile ce trebuie efectuate pe fiecare standard, documente minimale, responsabilitati, termene, indicatori de performanta privind aceste activitati);
Chestionar de autoevaluare a sistemului de control intern managerial completat;
Registru de riscuri completat, continand exemple de riscuri si modalitati de gestionare in diverse domenii (achizitii, resurse umane, control financiar preventiv propriu, audit intern, mentenanta, transport etc.);
Exemplu practic de implementare a standardelor de control intern managerial la nivelul compartimentului de achizitii publice;
Atelier practic/Workshop pe domenii privind elaborarea obiectivelor generale, specifice, indicatorilor de monitorizare a performantelor, planurilor, riscurilor asociate obiectivelor si masurile de gestionare etc.
Model de procedura operationala privind managementul riscului;
Model de procedura operationala privind gestionarea abaterilor;
Model de procedura operationala privind semnalarea neregularitatilor;
Model de procedura operationala privind monitorizarea performantelor;
Model de procedura operationala privind autoevaluarea sistemului de control intern managerial.

Inregistrarea la curs

Se face in baza transmiterii formularului de inscriere completat la adresa de e-mail office@proiect-contaplus.ro sau la numarul de fax: 0372.004.507

Ai nevoie de mai multe detalii privind cursul?
Nu ezita sa ne contactezi la numerele de telefon 0730.102.230 sau 021.222.00.29

Mai multe detalii: http://www.proiect-contaplus.ro/cursuri/579-standardele-de-control-intern-managerial-conform-osgg-nr-400-2016

Comenteaza pe Facebook
Icon_eye Nr.vizualizari: 709

Eveniment postat de organizator

proiect contaplus

Adaugat in urma cu 1361 zile, 18 Oct. 2016

Adaugat de proiect_contaplus

Star_bg_grey Star_bg_grey Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey
Evenimente Create: 378

Alte Evenimente din Brasov
recital extraordinar eduard kunz

Recital Extraordinar EDUARD KUNZ

Brasov, Brasov. Miercuri 4 August 2021
concert directia 5 centrul cultural reduta

Concert Directia 5 @ Centrul Cultural Reduta

Brasov, Brasov. Joi 8 Octombrie 2020
online curs autorizat anc educator specializat

Online. Curs autorizat ANC - Educator Specializat

Brasov, Brasov. 18 Iul 2020 - 19 Iul 2020
zi de vara in fundata

Zi de Vara in Fundata

Brasov, Brasov. 18 Iul 2020 - 18 Iul 2020
  • Ai ceva de zis?

    .